הנדסת מכונות | לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים - page 5

#
#
)
&34567879:'
&3;6< ;='
;>?;6@"
%
A. ..
%
A. ..
#
)
#
$$1 /
#
#
B
)
)
(
#
&
'
A$1
AC.
#
)
#
(
#
&A2 ..
'
#
(
#
#
%
A. ..
#
!"#$%$&'
(#) (*
(+,(#-.
/01234 +.*5
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,26
Powered by FlippingBook